Monday, January 28, 2008

هجویات بعد از برف روبی

در این یک ماه گذشته من مجبور شدم شش بار جلوی پارکینگ را پارو کنم تا ماشین بتواند داخل یا خارج شود
با خرید یک عدد پارو در حال حاضر تجهیزات برف روبی مسکونی ام در حد قابل قبول می باشد
نمی دانم چرا یاد آن سه نفر افتادم که با هم راه افتاده بودند و هر کدام یک کلمه از جمله معروف "برف پارو می کنیم" را فریاد می کردند. سرنوشت آخری را همه می دانیم ولی از دو نفر دیگر خبری در دست نیست
بعد از هر برف روبی تا حداقل دو روز، دست و پا و کمر و سینه ام درد می کند. هرگونه ارتباط با سه نفر یاد شده در بالا را هم تکذیب می کنم

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Blogroll Me!

PageRank